Disclaimer

Algemeen

UnitIT Solutions BV (Kamer van Koophandel 22039479), hierna te noemen UNITIT, verleent u hierbij toegang tot UNITIT.NL (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door UNITIT en derden zijn aangeleverd. UNITIT behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van UNITIT.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van UNITIT.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

E-mail

Onze e-mailberichten (inclusief de eventuele bijlagen) zijn vertrouwelijk. Wanneer u een bericht ten onrechte heeft ontvangen, verzoeken wij u de afzender hiervan per kerende e-mail op de hoogte te brengen en het bericht te verwijderen uit uw systeem. Elk onbevoegd gebruik en/of onbevoegde verspreiding van het bericht is niet toegestaan. U wordt erop gewezen dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. UNITIT is niet aansprakelijk voor de onjuiste en/of onvolledige overdracht van de informatie in haar e-mailberichten noch voor mogelijke vertraging in de ontvangst van haar e-mailberichten of schade aan uw systeem als gevolg van haar e-mailberichten. UNITIT staat er niet voor in dat de integriteit van haar e-mailberichten behouden is gebleven noch dat haar e-mailberichten vrij zijn van virussen, niet zijn onderschept of vatbaar zijn geweest voor tussenkomst (door derden).